მოხმარების პირობები

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ვებ – გვერდი მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვისაა და არ იძლევა ეფექტურობის ამაღლების წამლების გამოყენებას. ყველა პრეპარატის გამოყენება, მათ შორის ვებგვერდზე ნაჩვენები, უნდა გაკეთდეს მხოლოდ სამედიცინო რეკომენდაციების და სამედიცინო ისტორიის შეფასების შემდეგ. უფრო მეტიც, ასეთი გამოყენება რეგულარულად უნდა განხორციელდეს კონტროლისა და ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიციური სამედიცინო პრაქტიკოსი ან უფლებამოსილი სამედიცინო პერსონალის მიერ. ეს ვებსაიტი განკუთვნილია ზრდასრული პირებისთვის, სულ მცირე თვრამეტი წლის ასაკის, ჯანსაღი აზროვნებისა და იურიდიულად კომპეტენტური ონლაინ შესყიდვებისთვის.

ამ ვებსაიტის (ან "საიტის") მფლობელები და ოპერატორები იტოვებენ ექსკლუზიურ და უპრობლემო უფლებებს რედაქტირების (მთლიანად ან ნაწილობრივ და წინასწარი შეტყობინების გარეშე) საიტზე ნებისმიერი პოსტის (ვებსაიტის) ან ვებ – გვერდის შინაარსის შესახებ. ნებისმიერი შეტანილი ცვლილება ეფექტური იქნება დაუყოვნებლივი მოქმედებით ვებ – გვერდზე გამოცხადების შემდეგ. ვებგვერდზე ვიზიტი, ამგვარი ცვლილებების მიღებამდე ან მის შემდეგ, წარმოადგენს ორიგინალის ან შესწორებული პირობების უპირობოდ და ყოვლისმომცველ მიღებას ყოველგვარი წინაპირობისა და / ან დამტკიცების (ების) გარეშე. ამ ვებსაიტის მფლობელებს და ოპერატორებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რომლებიც მხოლოდ საიტის სტუმრებისთვისაა ხელსაყრელი და მოუწოდებენ საიტის ვიზიტორებს, დაიცვან მაღალი სიფრთხილე და მონდომება ამ ბმულებზე ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებამდე ან დაწინაურებამდე. ვებგვერდები თუ მოქმედებით ან უკავშირდებით მესამე მხარის ვებსაიტებს, ამას აკეთებთ თქვენი სრული რისკის შესაბამისად.

ვებსაიტის მფლობელები და ოპერატორები ვარაუდობენ, რომ საიტის სტუმრებმა რეგულარულად უნდა განიხილონ გამოყენების წესები და სხვა მნიშვნელოვანი გვერდები, რათა დარწმუნდნენ, რომ მათ იცნობენ განახლებების ან ცვლილებების შესახებ, მათი არსებობის შემთხვევაში, მათი ბოლო ვიზიტის შემდეგ ან ეს არის პირველი ვიზიტი. . მოწოდებული მასალა განკუთვნილია მხოლოდ ინფორმაციისთვის და ამ ვებსაიტის გამოყენებას მხოლოდ თქვენი საფრთხე ემუქრება. ამ ვებსაიტის მფლობელები და ოპერატორები აშკარად უარყოფენ ნებისმიერი სახის გარანტიას, იქნება ეს გამოხატული თუ ნაგულისხმევი, და მათ პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ სამართლიანობაში, ან სხვაგვარად, ამ ვებგვერდზე მოცემულ ნებისმიერ ინფორმაციასთან დაკავშირებით (მესამე მხარის ვებსაიტების ბმულების ჩათვლით) ან / და ამ ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაციის გამოყენება.

ინფორმაცია, რომლის ნახვა ან განთავსება შესაძლებელია ვებგვერდზე, ხშირად იკრიბება მესამე მხარისგან და ეს ვებ-გვერდი არ ამტკიცებს ან ხელს არ უწყობს ასეთ ფაქტებს, ხოლო საიტის სტუმრები და მომხმარებლები პასუხისმგებელნი არიან ამ ვებ – გვერდზე შესვლის შემდეგ განხორციელებულ ყველა ქმედებაზე. ამ საიტის მონახულებით და გამოყენებით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ ამ ვებსაიტის შინაარსის გამოყენება პირადი, არაკომერციული მიზნით და მასალის უნებართვო გამოყენებისთვის შეიძლება დაარღვიოს საავტორო უფლებები, სავაჭრო ნიშანი ან / და სხვა კანონები.

ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით ელ.ფოსტით ინფორმაციის მიღებას ამ ვებსაიტის მფლობელებისა და ოპერატორებისგან პერიოდულად და ათავისუფლებთ, ანაზღაურებთ, იცავთ და ინახავთ უვნებლად ამ ვებსაიტის მფლობელებსა და ოპერატორებს და მათ შვილობილ კომპანიებს, ყველა პასუხისმგებლობისგან, მესამე პირების პრეტენზიები, ზიანი, ხარჯები, ხარჯების ჩათვლით, ადვოკატთა გონივრული საკომისიოებისა და ხარჯების ჩათვლით, შინაარსის, ბმულების ან სხვაგვარი საშუალებების გამოყენებით, დამოკიდებულებით და პოპულარიზაციით.

ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ამ წესების გამოყენებას და ამ ვებსაიტზე არსებულ ყველა წესსა და პირობას და ამ საიტისა და სერვისის გამოყენების თანახმად, თქვენ წაიკითხეთ და ეთანხმებით ჩვენს პასუხისმგებლობას, კონფიდენციალურობის დებულებას, და გამოყენების პირობები. დაცულია ნებისმიერი უფლება, რომელიც აქ პირდაპირ არ არის მინიჭებული. ამ განცხადების შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს, ჩვენი შეხედულებისამებრ და ამ საიტზე შესვლით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გესმით ზემოხსენებული შეთანხმება და ეთანხმებით მის ყველა წესსა და პირობას.